Keri üles

SBS rullmaterjali paigaldamine

SBS bituumenrullmaterjal

Bituumenrullmaterjali ehk teisisõnu SBS bituumenkatusekatte, rullmaterjali paigaldamisel tuleb kindlasti silmas pidada, et paigaldust ei teostata ei vihma, lume ega ka tugevate tuulte korral, milleks on enam kui 17m/s. Arvesse tuleb võtta ka paigaldustemperatuuri mille madalaima lubatud leiab tootelehelt või vastava toote paigaldusjuhendist.

Bituumenrullmaterjali kinnitamiseks puitalusele võib julgelt kasutada papinaelu. Mainitud naelte kasutamisel peavad naelad läbima puitaluse. Sõltuvalt vajadusest kasutatakse sbs materjali kinnitamiseks ka puidukruve, mis on läbimõõdult 40mm metallseibidega.

Ülekatted ja servad kinnitatakse servast 5cm kauguselt, sammuvahega ca. 10cm. Rullmaterjali keskmine osa kinnitatakse kolmes reas, sammuvahega ca. 20cm. Vastavalt valikutele ja võimalustele saab sbs aluskatte lisaks mehaanilistele kinnitustele ka aluspinna külge liimida või gaasipõletiga keevitada. Otsustades gaasipõleti kasuks tuleb silmas pidada tuleohutusmeeteid ja ohutuse tagamiseks on rangelt soovituslik kasutada tööde teostamisel omaala spetsialiste.

Alates teisest kihist on lubatud sbs materjali paigaldada iseliimuvate materjalidega ja/või paigaldada keevituse, külmliimimise teel. Silmas tuleb pidada asjaolu, et külmliimimise puhul ei tohi katusekalle ületada 15 kraadi.

SBS Bituumenrullmaterjalide paigaldamisel kasutatakse nii propaangaasipõletit, külmliime, iseliimuvaid materjale, kuuma bituumenit kui ka kuumaõhu puhureid. SBS bituumenrullmaterjalist katuste kalle sõltub eelkõige katuse konstruktsioonist ja peab vastama järgmisetele nõuetele:

  • Tavalise tegumoega lamekatused peavad olema kaldega vähemalt 1:10 kuni 1:40
  • Tavapäraste katuste neelu ja vastukalded peavad olema kaldega vähemalt 1:60 kuni 1:80
  • Kergliiklusega lamekatused, liiklusega koormatud katused, haljastusega katused, terrassid peavad olema kaldega vähemalt 1:80
  • Liiklusega koormatud katused peavad olema kaldega vähemalt 1:100
  • Materjali ei soovitata paigaldada risti kallet, kui katusekalle on väiksem kui 1:60
  • Katusekaevude äravoolutorud peavad olema soojusisolatsiooniga hermeetiliselt isoleeritud.
  • Katusekaev peab olema kaetud prahisõelaga. Bituumenrullmaterjal paigaldatakse kas ühe-, kahe- või kolmekihilisena

SBS bituumenrullmaterjali paigaldus

Bituumenrullmaterjalide kihtide arv ja muu vajalik on määratud teostatavas projektis kuid enamlevinud viisiks on kahekihiline katusekatte lahendus. Paigaldamist alustatakse katuse madalaimast osast (veeäravoolukoht) liikudes paigaldamisega järjest kõrgemale. Rullmaterjal rullitakse lahti eelnevalt ettevalmistatud pinnale ja rihitakse paika, pärast mida rullitakse pool rulli ühest otsast kokku ning alustatakse rulli kinnikeevitamist. Et seda teostada, kuumutatakse gaasipõleti leegiga rulli alumine pool kuni bituumeni sulamiseni, rullides samaaegselt materjal lahti ja ühtlasi surudes bituumenrullmaterjal katusepinnale. Sulanud bituumeni tahenedes toimub rullmaterjali ja aluspinna vahel nakkumine. Sama teguviisi korratakse ka rulli teise poolega. Et vältida nurkade kokkukuhjumist, nihutatakse järgmise paanirea rull eelmise paanirea paani algusest ettepoole. Kõrvutiasetsevate rullipaanide algused peavad olema omavahel nihkes minimaalselt 15 cm, soovitatud on siiski rohkem. Alumise rullmaterjali paani nurk lõigatakse ülekatte ulatuses 45 kraadise nurga all ära.

Mitmekihiliste katusekatete puhul peavad olema erinevate kihtide vuugid teineteise suhtes kergelt nihkes. Nihke suurus peab olema minimaalselt 15cm. Paani ülekatted tehakse pikiülekattega ca.10cm ja otsa ülekattega ca.15cm. Liitekohad keevitatakse kinni aluspinnast eraldi, surudes vuugikellu või vuugirulliga ülekatte serva alt välja sulanud bituumenist ühtlase 0,5-1,5 cm laiuse vuugi, soovituslik on 1cm. Rullmaterjali horisontaalpinna paanid pööratakse vähemalt 5cm ulatuses vertikaalpinnale, kuid on keelatud viia ühes tükis tõste ehk ülespöörde lõpuni. Ülespööre viiakse lõpuni eraldi paanidega ja ülespöörete minimaalseks kõrguseks katusepinnast peab olema mitte vähem kui 30cm, seda ka nii katuseluukidel kui ka katuseakendel – tavaakendel. Ülespöörded tuleb teostada ennem katusega kokkupuutuvate akende paigaldamist. Rõduukse alumise ääre ja katuse pinnavahe peaks olema minimaalseslt 15cm.

Tulvavee korral peavad olema katuste ülespöörded tulvavee ülemisest piirist kõrgemal kui 10cm. Parapett ei tohiks olla madalam kui 10cm. Parapeti pealmine pind peab olema katuse poole piisavalt kaldes.

SBS Bituumenrullmaterjalist katus algab ja lõpeb reeglina ääreplekkidega. Katuse läbiviigud ehk teisisõnu antennid, torud ja muud sarnased lisad, on kaunis soovitatav eelnevalt tihendada spetsiaalsete kummitihenditega. Mittestandardsete läbiviikude puhul nagu erikujulised korstnad, erinevatest profiilmaterjalist toed jms, saab kasutada ülespööreteks bituumenrullmaterjalist ülespöördeid. Läbiviigu ja katusekonstruktsiooni vertikaalosa (näiteks sein, tugi, parapett) vahe ei tohi olla vähem kui 50cm. Läbiviikude omavaheline kaugus teineteisest ei tohiks olla vähem kui 20cm.

Katuste soojustamise korral bituumenkatusematerjal kinnitatakse mehaaniliselt katusetüüblite abil aluskonstruktsioonile. Katusekatte tagamiseks võib tüüblite asemel kasutada ka ballastkoormust. Lamekatuse pinnale ei tohi jääda pärast paigaldust lohke ega veelompe. Tähelepanu tuleb pöörat ka sellele, et katusekalde puhul 1:80 ja vähem, on sügavate lompide vältimine raskendatud. Lompide läbimõõt ei ole küll reglementeeritud, kuid sellegipoolest projektlahendustes lompe või lohke ette näha ei ole lubatud.